مظهر قنات قصبه


در طول تاریخ محل مظهر قنات قصبه چندین بار جابجا شده است ، حدود 10 قرن قبل، آب قنات از محدوده شهر گناباد فراتر رفته و با روش پلکانی (ورود آب به چاه ریز و تنوره آسیاب و کوره هاي زیر زمینی) آب را تا 34 کیلومتري شمال مظهر فعلی به طرف حوض سرخ واحتمالاً حوض الحلیب مي برده اند. مظهر قنات قصبه قبلا در فاصله 302 متري جنوب مظهر فعلي و بر كنار راه قديم (قصبه شهر) به «جويمند» قرار داشته است. مظهر قديم تا قبل از جابجايي، به صورت جوي پهن وخاكي بود كه در مسافت طولاني به صورت روباز به سمت شمال كشيده شده بود و در نهايت به شاخه هاي متعدد تقسيم مي شد. اين عنصر در واقع مظهر دو كانال يا كوره بوده كه آب قنات در آن ها جريان داشت و آن دو كوره به اين منظور حفر شده بودند كه در صورت انسداد و ريزش يكي از كوره ها آب بتواند از ديگري جريان يابد. مظهر فعلي قنات در ارتفاع حدود 1100متري در جنوب شرقي شهر گناباد فعلي و يا درجنوب محله معروف به قصبه شهر قرار دارد.