کتاب قنات قصبه یک اسطوره


کتاب "به ترس های سلام می کنم" مجموعه داستان های گناباد که در حوزه دلواپسی کویر ،مردمانش و قنات
پیونده خورده نوشته دکتر مجتبی تجلی


غذاهای سنتی و بومی گناباد
 
موضوع(ها):
غذاهای محلی - ایران - گناباد
آشپزی ایرانی - سبک‌های محلی
پدیدآوران:
نويسنده:ابوالحسن دلشادنوقابی
نويسنده:عصمت حکمت
ناشر:
دفتر جغرافیایی و انتشارات ماهوان
 معرفی برخی دیگر از کتاب در حوزه قنات